SECRETARIA
11/11/2008
Documentació

Per a la preinscripció i la matriculació

PER A LA PREINSCRIPCIÓ:

                 .       DNI o passaport de la persona que s'ha de preinscriure.

PER AL TEST DE NIVELL:

                  -      DNI o passaport de la persona preinscrita.

                  -      RESGUARD de la preinscripció.

PER A LA MATRICULACIÓ:

Podeu enviar la documentació a documentacio@eoilleida.cat
    
      Antics alumnes (alumnes oficials del curs vigent)

·     Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes. La data límit per a presentar la documentació es troba al resguard de matrícula que us heu imprès des l'aplicatiu de matriculació.

Antics alumnes (alumnes que han estudiat a EOI Lleida en cursos anteriors al vigent i que no són alumnes oficials actualment)

     ·     Resguard de preinscripció.

      ·     Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes.

Alumnes nous (alumnes que no s’han matriculat mai a la EOI de Lleida o trasllats d’expedients d’altres EOI)

·          DNI o passaport

·          Alumnes de 14 i 15 anys: certificat del centre on es cursa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.

·          1 fotografia mida carnet

·          Si és el vostre cas, fotocòpia de la documentació d'exempció o reducció de taxa de matricula. 

         ·         Si és el vostre cas, trasllat d’expedient. 

ALTRES IMPRESOS  QUE CAL OMPLIR i LLIURAR A SECRETARIA EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA.

- Dret d'imatge (major d'edat)

- Dret d'imatge i autorització sortida centre (menors d'edat)

ELS ALUMNES DE BALAGUER, TREMP I VIELHA US ELS HEU DE DESCARREGAR I ENVIAR A L'ADREÇA:
documentacio@eoilleida.cat

 

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT:

 Sol·licitud de trasllat d'expedient (si s'escau)

Si oblideu algun document en el moment de la matrícula ens el podeu adjuntar a documentacio@eoilleida.cat

En aquesta adreça de correu electrònic, però, no es respondrà a cap altra consulta relacionada amb l'escola.