SECRETARIA
25/04/2016
CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA EOI

Nova licitació 10/11/2017

Anunci

Resolució d’inici de l’expedient de contractació

Plecs de clàusules administratives

Plecs de prescripcions tècniques

Data d'obertura de sobre C 11/12/2017

Resolució d'adjudicació del contracte