SECRETARIA
25/04/2016
CONTRACTACIÓ BIBLIOTECA EOI

Nova licitació 10 de novembre 2017   

Anunci

Resolució d’inici de l’expedient de contractació

Plecs de clàusules administratives

Plecs de prescripcions tècniques

Obertura de sobre C  11 de desembre de 2017

Resolució d’adjudicació de l’expedient.