SECRETARIA
05/02/2014
Preus

Dels cursos oficials i de la matrícula per lliure.

Taxes i preus públics establerts per
 
Llei 5/2017, del 28 de març,de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017)

i

 
TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi i avançat ( 3r, 4t i 5è)


 
1a Matrícula
2a Matrícula
(repetició de curs)
3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials.
286€ + aportació complementària 30€= 316€
371,80€ +aportació complementària 30€= 401,80€
514,80€ +aportació complementària 30€= 544,80€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.
143€ + aportació complementària 30€ = 173€
185,90€ + aportació complementària 30€ = 215,90€
257,40€ +aportació complementària 30€= 287,40€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en aquest document
0€+aportació complementària 30€= 30€
0€+aportació complementària 30€= 30€
0€+aportació complementària 30€= 30€
 
 
 
 
PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic (1r i 2n) i C1 i C2

 
 
1a Matrícula
2a Matrícula
(repetició decurs)
3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials.
275€ + aportació complementària 30€= 305€
357,50€ +aportació complementària 30€= 387,50€
495€ +aportació complementària 30€= 525€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.
137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€
178,75€ + aportació complementària 30€ = 208,75€
247,50€ +aportació complementària 30€= 277,5€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en aquest document
0€+aportació complementària 30€= 30€
0€+aportació complementària 30€= 30€
0€+aportació complementària 30€= 30€

 

  Per informació de preus de matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intemedi, avançat i C1 per alumnes LLIURES, feu clic AQUÍ
 
EXEMPCIONS DEL PAGAMENT DE MATRÍCULA :

Consulteu les exempcions dels preus públics: AQUÍ
i les taxes AQUÍ
 
APORTACIÓ COMPLEMENTÀRIA VOLUNTÀRIA

El Consell Escolar de l’EOI de Lleida va aprovar en la sessió del 15 d'octubre de 2007 que l’aportació complementària voluntària de l’alumnat sigui de 30€. Aquesta aportació és la mateixa que es fa a totes les EOI de Catalunya i complementa l'assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilitant el manteniment i la millora de les instal·lacions i els recursos pedagògics i tecnològics del centre. 
 
DEVOLUCIÓ DE TAXES
Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:

- Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d'octubre, pels cursos extensius i intensius del primer quadrimestre i fins el 15 de febrer pels cursos intensius del segon quadrimestre.

- Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.

- Pagaments duplicats o per import superior.

- Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.

- No-prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
- En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol.licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.
La renúncia a la matrícula amb devolució de taxes suposa l'anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne.
Ompliu aquest imprès i lliureu-lo a secretaria: Sol.licitud de devolució de taxes