INFORMACIÓ CURS


INFORMACIÓ CURS 2017-18

Inici de les classes: 27 setembre pels grups de dilluns i dimecres i grups dels cursos intensius i 28 de setembre pels grups que tenen classe els dijous.

Dies de lliure disposició: Lleida i CPD de Balaguer: 13 d'octubre, 7 desembre i 30 abril; CPD de Tremp i Vielha: 13 d'octubre, 7 desembre, 12 de febrer i 30 abril.

Festes locals: Lleida: 29 setembre i 11 maig; Tremp: 8 setembre i 14 maig; Balaguer: 9 i 10 novembre i 21 de maig; Vielha: 8 setembre, 8 octubre i 17 juny.

Vacances: Nadal: del 23 desembre al 7 gener; Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril.

Sessió informativa pares/mares/tutors d’alumnat menor d’edat: 11 d’octubre a les 17.15. Sala d’actes.
Sessió informativa Borses de viatge EOI: 13 de desembre a les 17.30
 
Assistència a classe: L'assistència a classe és obligatòria.
Els pares/tutors dels alumnes menors de 18 anys han de justificar al professor/a corresponent totes les absències i retards reiterats dels seus fills cada vegada que s'absentin o abans que s'acabi el mes. Si no es justifiquen les absències, el professor i/o l’escola, es posarà en contacte amb els pares/tutors legals.

D’acord amb el document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes, en el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. Aquest 35% equival a 20 classes i s'entén que, en el cas dels menors, compten tant les justificades com les injustificades. Per tant l’alumnat que falti a més de 20 classes haurà de fer una prova final per a ser avaluat.

En el moment de la matrícula es facilitarà als menors un FULL DAUTORITZACIÓ PER NO ROMANDRE AL CENTRE EN CAS D’ABSÈNCIA PER FORÇA MAJOR DEL PROFESSOR/A, que els pares o representant legal ompliran. Si el centre no disposa de l’autorització, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca del centre en cas d’absència del professor/a. L’alumne/a signarà l’hora d’entrada i sortida de la biblioteca a la graella de signatures que li facilitarà la bibliotecària. Als CPD de Balaguer i Vielha el/la menor sense autorització de sortida haurà de romandre a l'aula de l'altre professor/a
És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet. Es pot consultar el nombre i dates d’absències mitjançant el web de l’escola.

Canvi d’horari: L'alumnat que necessiti canviar d’horari ho ha de sol·licitar a secretaria mitjançant un imprès de permuta d’horari. Quan la permuta sigui possible en seran informats mitjançant un correu electrònic. Qualsevol modificació de l’horari dels alumnes ha de ser canalitzada a través de secretaria.
La secretaria farà aleshores els canvis necessaris a les llistes i n’informarà els professors afectats. La sol·licitud de canvi d'horari caduca l'11 d'octubre. Si no s'ha obtingut un canvi d'horari, s'haurà de tornar a sol·licitar.
 
Renúncia de matrícula: L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la sol·licitud de renúncia a la matriculació. La data límit és el 26 d’octubre per als cursos intensius  del primer quadrimestre i el 30 de novembre pels extensius. El 28 de febrer és la data límit per renunciar als cursos intensius del segon quadrimestre. En cas de renúncia dins d’aquest termini, no es comptabilitza el curs a efectes acadèmics i l’alumne manté el mateix nombre de convocatòries. La renúncia no suposa la devolució de l’import de la matrícula. La persona que renuncia a la matrícula perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat però manté l’oficialitat pel curs següent. Amb posterioritat al termini de renúncia, si un alumne/a abandona el curs, aquest es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà la consideració de ‘no presentat’ en la qualificació final. Només es pot fer una renúncia per curs.
 
Delegat/da i sotsdelegat/da: Seran els representants de la classe i serà convenient, i no obligatori, que tinguin els telèfons de tots els companys de classe.
 
Avaluació: La informació sobre el sistema d’avaluació de l’idioma i nivell que feu us l'explicarà el vostre professor/a el primer dia de classe i després la trobareu al tauler d’anuncis de la vostra aula. També estarà a la vostra disposició a la pàgina web, a la secció de recomanacions de cada idioma i a la biblioteca de l’escola dins les programacions de cada idioma.
 
Resultats: La publicació de resultats i el dia que l’escola estableixi per atendre l’alumnat per veure els exàmens s'anunciarà oportunament. (Normalment és l'endemà del dia de la publicació de resultats)
 
Reclamacions a les notes: Es podran presentar per escrit adreçades a la directora. El termini de presentació s’anunciarà oportunament. La resolució de les possibles reclamacions es regirà segons l'article 14 de l'ordre EDU/34/2009 de 30 de gener.
 

Assistència a exàmens: Els exàmens de final de curs poden no coincidir amb el dia i hora de classe habituals.

 

Permanència en els estudis: Dins de cada nivell bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.
L'alumne que accedeix directament a 2n o a 5è el pot cursar un màxim de dues vegades.
Per cursar per tercera vegada 1r o 4t , l'alumne haurà de sol·licitar-ho a la direcció que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud.
En casos excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.
Una convocatòria addicional es podrà sol·licitar en qualsevol moment a partir del dia de la publicació de resultats al juny. Les respostes es donaran per correu electrònic o telefònicament. La data límit per sol·licitar-la és el dia 13 de juliol a les 12h.
A la secció ‘Gestions administratives’ del web www.eoilleida.cat es pot sol·licitar l’expedició de certificats, la renúncia de la matrícula i la justificació d’absències.
 
Carnet de la biblioteca:
El carnet inclou un codi de barres i una fotografia de l’alumne/a. Aquest carnet és necessari per a accedir a la biblioteca de l’escola, i agafar en préstec documents del seu fons. La biblioteca obrirà el 9+ d’octubre.
El carnet de la biblioteca s’ha de sol·licitar a través del lloc Web de l’escola a partir del 9 d’octubre: www.eoilleida.cat.
Passos a seguir per obtenir el carnet de la biblioteca :
1.     Haver realitzat el pagament corresponent a l’aportació complementària (30 €).
2.     Omplir el formulari de sol·licitud.
3.     Adjuntar una foto a color mida carnet. (Podreu escanejar-la a la biblioteca, si us convé)
El període de tramitació del carnet tardarà una setmana aproximadament a partir del moment d’haver enviat la sol·licitud i es podrà recollir a consergeria. Els alumnes que van tramitar la sol·licitud el curs passat i no van recollir-lo poden passar per consergeria.
 
Els telèfons mòbils no poden sonar dins l’aula ni es poden utilitzar durant els exàmens. L’alumnat podrà, però, utilitzar-los quan el professor/a ho cregui convenient. 
 
Es demana a l’alumnat que visiti regularment el lloc Web de l’escola www.eoilleida.cat per mantenir-se informat. L’escola només es responsabilitza de la informació que està per escrit.