Bibliografia  ( Alemany )

ALEMANY  CURS 2017-18

nivells

mètode, llibre de text        

1 (A1)


Schritte International Neu A1.1 und A1.2 (Hueber)

Kursbuch

Isbn:  978-3-19-301082-7

Arbeitsbuch

Isbn:  978-3-19-601082-4

2 (A2)

Menschen A2 (Hueber)

Kursbuch

Isbn:   978-3-19-101902-0

Arbeitsbuch

Isbn:   978-3-19-111902-7  

3 intermedi (B1)

Studio 21 B1 (Cornelsen)

Kurs- und Übungsbuch

Isbn:  978-3-06-520599-3

Sprachtraining

 Isbn:  978-3-464-20720-8

4

Sicher! B2/1 (Hueber)

Isbn: 978-3-19-501207-2

5 avançat (B2)


 

Sicher! B2/2 (Hueber)

Isbn: 978-3-19-701207-0

C1

Sicher! C1.1

Kursbuch und Arbeitsbuch

 

Isbn 978-3-19-701208-9

Lectures Per determinar