L'ESCOLA

 

Adreça : Corregidor Escofet, 53  25005 - LLEIDA   Tel. 973224321   Fax : 973236660  e-mail: secretaria@eoilleida.cat

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida és un centre públic, no universitari,  d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).
ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
L'assoliment d'aquesta finalitat comporta:

 • Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentage autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Els idiomes que s'imparteixen en aquesta escola són:
alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

 

Projecte Educatiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

HORARIS (modalitat oficial)

Alemany, anglès, àrab, francès, italià i rus
Les classes són de dues hores i 15 minuts en dies alterns: els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous.
Els horaris estan repartits de 9.15 h a 11,30h i de 14,15h a 21h depenent dels idiomes.

Català per a no catalanoparlants i espanyol per a estrangers. 

Aquets departaments ofereixen cursos intensius: Les classes de 1r són de dues hores i 15 minuts diàries de dilluns a dijous. Consulteu els horaris de cada departament.

En un any acadèmic es poden fer dos cursos: el primer d'octubre a finals de gener (1r quadrimestre) i el segon de febrer a juny (2n quadrimestre).
Els horaris estan repartits de 16:30 a 21 hores.

Tornar

TITULACIÓ

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula, en els seus articles 59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d’idiomes, i estableix, a l’article 3.6, que aquests ensenyaments tindran la consideració d’ensenyaments de règim especial. Així mateix determina, a l’article 59.1, que els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells:

 • Nivell bàsic, que s’organitza en dos cursos ( primer i segon )
 • Nivell intermedi , que s’organitza en un curs ( tercer ) excepte per àrab que s’organitza en dos cursos ( tercer A i tercer B)
 • Nivell avançat, que s’organitza en dos cursos ( quart i cinquè)
 • Només en anglès i francès: Nivell C1, que s'organitza en un curs.
 • Nivell C1 i C2 de català per a no catalanoparlants organitzats en un curs cadascun.

Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A-2, B-1 i B-2, respectivament, del Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. El nivell C1 té com a referència el nivell C1 del MECR.

L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté la certificació acreditativa corresponent. La qualificació global d’aquest certificat és d’apte/apta. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat de nivell bàsic, ja sigui de manera presencial o bé a través de l’aplicatiu en línia de “gestions administratives”

Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell intermedi és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat, ja sigui de manera presencial o bé a través de l’aplicatiu en línia de “gestions administratives”.

Per a l’obtenció del certificat de nivell avançat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell avançat l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

Per a l’obtenció del certificat de nivell C1 (anglès i francès) és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell C1 l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

Per a l'obtenció dels Certificats de nivell C1 i C2 de català és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Els certificats d'aquests nivells els expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

Les certificacions de nivell intermedi, de nivell avançat i de C1 (anglès i francès) poden obtenir-se en modalitat oficial presencial o lliure.

Trobareu més informació sobre les certificacions d'EOI aquí.

Tornar

ACCÉS

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les Escoles Oficials d’Idiomes és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis. També poden accedir-hi els i les majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan cursant en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

El títol de batxiller habilita per accedir directament als ensenyaments de nivell intermedi de l’idioma cursat com a primera llengua estrangera en el batxillerat.

L’alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi o avançat, de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d’Ensenyament. No obstant això, la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, ni l’obtenció dels certificats de nivell corresponents.

Per formalitzar la matrícula lliure cal acreditar la superació del segon curs de l’educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i ser major de catorze anys.

No es pot simultanejar la condició d’alumnat en règim d’ensenyament oficial i la condició d’alumnat lliure en el mateix idioma.

Tornar

SERVEIS

Com a reforç de les classes d'idiomes, els alumnes poden gaudir dels següents serveis:

 • Aula multimèdia
 • Biblioteca (amb servei de préstec de llibres, vídeos, CD roms, DVDs i cassettes en llegua estrangera)
 • Sala d'actes
 • Connexió de TV via satèl·lit
 • Connexió internet
 • Assessorament de cursos a l'estranger
 • Conferències i xerrades
 • Servei de traducció
 • Jornades culturals
 • Projecció de pel·lícules en pantalla gran i sistema DVD.
Tornar

ALTRES ACTIVITATS

L'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida realitza un seguit d'activitats complementàries, com ara:

 • Cursos monogràfics
 • Cursos intensius d'estiu
 • Formació de professorat
 • Conveni amb la universitat
 • Organització de congressos i jornades
 • Campanyes de solidaritat
 • Participació en projectes educatius europeus
 • Concessió de beques a l'alumnat.

Tornar

CONSELL ESCOLAR

Representants del professorat:

Maria Solé

Diego Simón

Judit Bòria

Mercè Pedrol

Jordi Màsich

Representants de l'alumnat:

Josep Riba

Dora Camarasa

Núria Pujol

Carles Torra

Mercè Badia

Representant del PAS

M. Àngels Mir

Representant de la Paeria

Joan Gómez

Representants de la direcció del centre

Sole Sebastia (Directora)

Neus Pascual (Cap d'estudis)

Tere Cots (Secretària)

Tornar